Acest site utilizeaza cookie pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare si a se integra cu reţele de socializare. Prin click pe butonul "Sunt de acord" accepţi utilizarea modulelor cookie.Anunţuri

Anunț concurs post îngrijitor (cu atribuții de curățenie)

Colegiul Național de Informatică “Gr. Moisil” Brașov organizează la sediul său din Brașov, str. Calea București nr.75 concurs pentru: 

ÎNGRIJITOR (cu atribuții de curățenie) – 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată

Concursul va fi organizat în perioada 24.08.2021 – 17.09.2021, conform calendarului.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Candidatul

-  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-  cunoaște limba română, scris și vorbit;

-  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-  are capacitate deplină de exercițiu;

-  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-  nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

-  nivelul studiilor: minim gimnaziale

-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

1. selecția dosarelor (cu rezultat admis/respins)

2. probă practică – maxim 100 de puncte

3. interviu – maxim 100 de puncte

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la proba practică nu pot participa la proba de interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

   a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului ;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   e) cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

   g) Curriculum Vitae.

 Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. depunerea dosarelor: termen 06.09.2021, în zilele lucrătoare, la secretariatul școlii – în intervalul orar 09:00-14:00

 2. analiza dosarelor depuse: 07.09.2021

 3. afișarea rezultatelor în urma analizei dosarelor depuse : 08.09.2021, ora 12:00

 4. depunerea contestațiilor în urma analizei dosarelor depuse : 08.09.2021, în intervalul orar 12:00 – 15:00;

 5. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 09.09.2021, ora 12:00

 6. susținerea probei practice: 16.09.2021, ora 09:00;

 7. afișarea rezultatelor înainte de contestații: 16.09.2021,

 8. depunerea contestațiilor pentru proba practică: 16.09.2021 în intervalul orar 11:00 – 12:30;

 9. soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor: 16.09.2021, ora 13:00;

 10. susținerea interviului: 16.09.2021, începând cu ora 13:00;

 11. afișarea rezultatelor finale: 17.09.2021, ora 12:00.

Notă : Candidații pot contesta doar rezultatul propriu!

 

TEMATICA PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI

-  Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ

-  Metode de dezinfecție utilizate în unitățile școlare 

-  Reglementări privind sănătatea și securitatea muncii 

-  Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor

 

BIBLIOGRAFIE

-  Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

-  Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor;

-  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

-  Ordin nr. 1955 din 18 octombrie 1995 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

-  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-  Ordinul comun M.S.-M.E.C. nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

        

Relații suplimentare: la compartimentul secretariat, telefon 0268 331 480