Anunţuri

Concurs posturi vacante paznic şi ingrijitor

 

 

Colegiul Național de Informatică “Gr. Moisil” Brașov, cu sediul în Brașov, Str. Calea București nr.75, scoate la concurs, în data de 09.11.2017, ora 09.00, la sediul unităţii postul de:


PAZNIC – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

2. Condiţiile specifice:
a) să fie absolvent de studii gimnaziale sau medii.
b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională
c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 3 ani

3. Etapele concursului:

 1. Depunerea dosarelor : până în data de 31.10.2017, orele 15:00, la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor: 02.11.2017.
 3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 02.11.2017, ora 15:00, la sediul instituției.
 4. Proba scrisă: - 09.11.2017, ora 9:00, la sediul instituției.
 5. Proba practică: - 09.11.2017, ora 10:00, la sediul instituției.
 6. Proba de interviu: - 09.11.2017, ora 11:00, la sediul instituției.
 7. Afișarea rezultatelor finale: - 10.11.2017, ora 10:00, la sediul instituției.

4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar
g) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate

h) curriculum vitae
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 31.10.2017, orele 15:00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de securitate)

 1. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare
 2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – MONITORUL OFICIAL nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
  – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 4. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:
  – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,
 5. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
  (ART.247 – ART.252)

ÎNGRIJITOR - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată și ½ post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

2. Condiţiile specifice:
a) să fie absolvent de studii gimnaziale sau medii.
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: - minim 3 ani

3. Etapele concursului:

 1. Depunerea dosarelor : până în data de 31.10.2017, orele 15:00, la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor: 02.11.2017.
 3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 02.11.2017, ora 15:00, la sediul instituției.
 4. Proba scrisă: - 09.11.2017, ora 9:00, la sediul instituției.
 5. Proba practică: - 09.11.2017, ora 10:00, la sediul instituției.
 6. Proba de interviu: - 09.11.2017, ora 11:00, la sediul instituției.
 7. Afișarea rezultatelor finale: - 10.11.2017, ora 10:00, la sediul instituției.

4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar
f) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
g) curriculum vitae
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 31.10.2017, orele 15:00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:

 1. LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
  –      Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 2. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:

        Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

 1. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)

Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul Colegiului Național de Informatică “Gr. Moisil” Brașov, tel. 0268 331480